Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť SEVERSKÉ CENTRUM, s.r.o. so sídlom Gorkého 10, 811 01 Bratislava, zapísanú v Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 103374/B spracováva osobné údaje fyzických osôb v súlade s účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme Vám mohli pomôcť s výberom služby, odpovedať na Vaše otázky, spracúvame Vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na webových stránkach, kde máme umiestnenú reklamu, telefonickým kontaktom s Vami a/alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania, prekladov alebo tlmočenia

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o Vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré nám uvediete pri prihláške alebo sú predmetom tlmočenia a prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o Vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

Tieto osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu dohody, na základe ktorej pre Vás službu zabezpečíme, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Keď vám zasielame novinky e-mailom

K tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať e-mail s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracúvame Vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v pätičke každej e-mailovej správy, ktorú od nás obdržíte.

K zasielaniu e-mailových správ využívame systém Mail Chimp, overeného externého dodávateľa, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia. Spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. bezpečný štít v oblasti spracúvania osobných údajov).

Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojný s našimi službami

Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte Váš dobrovoľný súhlas. Vtedy spracúvame o Vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našich webových stránkach. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek Váš súhlas odvolať.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

K uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe využívame dátové úložiská spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. V oblasti ochrany spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield.

Z dôvodu vedenia účtovnej agendy využívame služby externého dodávateľa, ktorým jej superfaktura.sk, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava a DATA-SYS, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6 91708 Trnava, IČO: 46221107.

Práva dotknutej osoby

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napríklad klient alebo príjemca e-mailových správ).

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje Zákon o ochrane osobných údajov.

Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:

 • emailovej adrese info@severskecentrum.sk
 • telefonicky na 0902 950 911,
 • osobne,
 • poštou na adrese SEVERSKÉ CENTRUM, s.r.o., Gorkého 10, 811 01 Bratislava.

Posledná aktualizácia: 5.9.2018

05.09.2018
top
| Web Design creativeplant.sk