Podmienky kurzu

  1. Označením “súhlasím s podmienkami kurzu” pri objednávke a uhradením poplatku za kurz vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami kurzu.
  2. Podmienkou zaradenia do úrovne A2  a vyššie pre nových študentov (tých, ktorí u nás úspešne neabsolvovali žiaden kurz) je úspešné absolvovanie testu a/alebo ústneho pohovoru v našej škole. Treba si do skončenia zápisu dohodnúť termín preskúšania.
  3. V prípade nenastúpenia na kurz, zameškania hodín alebo zanechania kurzu sa poplatok za kurz nevracia a ani sa nepresúva do ďalšieho semestra.
  4. Kurz sa otvára len v prípade dostatočného počtu záujemcov (min. 6). Vyhradzujeme si právo kurz neotvoriť. Poplatok sa v tom prípade vracia v plnej výške. Maximálny počet študentov v skupine je do 12 ľudí.
  5. Vyhradzujeme si právo upraviť termín konania kurzu. Poplatok sa vracia, ak kvôli takejto zmene termínu nebudete môcť kurz navštevovať. Zmena rozvrhu po začatí kurzu je výnimočne možná len v prípade súhlasu školy, lektora a všetkých zapísaných študentov.
  6. Zaväzujeme sa zabezpečiť kvalifikovaných vyučujúcich, dostupné priestory vhodné na výučbu a učebné materiály a odučiť príslušný počet hodín.
  7. Učebné materiály sú kópia učebnice, prípadne cvičebnice a CD k učebnici a sú pri skupinových kurzoch v cene kurzu. Slovník nie je súčasťou učebných materiálov, rovnako ako originály učebníc.
  8. Vyhradzujeme si právo hodinu zrušiť v prípade neodkladných dôvodov alebo práceneschopnosti lektora. Zaväzujeme sa, že Vám túto skutočnosť včas oznámime a zrušenú hodinu nahradíme novou hodinou.
  9. Všetci účastníci kurzu sú povinní sa počas vyučovania správať v súlade s dobrými mravmi a rešpektovať pokyny vyučujúceho. Prípadné opakované porušenie tohto ustanovenia môže viesť k odstúpeniu poskytovateľa od poskytovania služby napomenutému účastníkovi bez nároku na vrátenie poplatku za kurz.
  10. Kurz bude ukončený súhrnnou písomnou skúškou a študenti obdržia potvrdenie* o absolvovaní kurzu (podmienka účasti 75%) resp.  potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu (podmienka úspešnosti 75%).

*Severské centrum vydáva len potvrdenie o absolvovaní kurzu v slovenskom a anglickom jazyku. Medzinárodný jazykový certifikát získate po absolvovaní oficiálnych skúšok – Norsk språktest, Tisus alebo Swedex, Danskprøve.

V Bratislave, dňa 1. júna 2015

top
| Web Design creativeplant.sk