Nórčina A1 – intenzívne

6 ZAPÍSANÝ ŠTUDENTI
 • Profile photo of Stanislav
 • Profile photo of Marianna
 • Profile photo of MartinS
 • Profile photo of Michal Oravec
 • Profile photo of Robert Oravecz
 • Profile photo of Michal Spisak

Kurz je predpokladom pre absolvovanie úrovne A2. Nevyžaduje žiadne predchádzajúce vedomosti. Je určený pre úplných začiatočníkov. Predpokladom pre dobré výsledky intenzívneho kurzu je domáca príprava na každú hodinu.

Absolvent sa dokáže jednoduchými slovnými spojeniami a vetami vyjadriť na známe témy. Témy sú všeobecné, nie špecificky zamerané na určitú pracovnú oblasť. Preberané témy:

 • o sebe, predstavenie sa
 • pozdravy a základné zdvorilostné frázy
 • rodina
 • predmety okolo nás
 • jedlo
 • čísla
 • denné činnosti bežné dňa
 • čas, dni v týždni a časti dňa
 • oblečenie
 • farby
 • nakupovanie
 • počasie a klíma
 • voľný čas
 • cestovanie a transport

Kurz je zameraný klasicky, preberá sa aj gramatika, porozumenie písaného a hovoreného slova a písanie. Gramatické témy:

 • slovesá v prítomnom čase a neurčitku + spôsobové (modálne) slovesá
 • budúci a minulý čas
 • slovosled oznamovacej a opytovacej vety
 • zámená osobné (ja, ty, on, ona, …), objektové (mňa, teba, jeho, ….), zvratné (sa, si) a opytovacie
 • podstatné mená v jednotnom a množnom čísle, určitý a neurčitý tvar
 • číslovky základné
 • predložky miesta a času

Absolvent kurzu rozumie pomalému, zreteľnému a jednoduchému prejavu alebo textu. V rozhovore si dokáže vymeniť základné informácie jednoduchými slovnými spojeniami a vetami. Kurz je zameraný na bokmål s výslovnosťou typickou pre východnú časť Nórska (okolie Osla).

Absolvent vie napísať krátky e-mail, sms alebo iný jednoduchý funkčný text.

Absolvent A1 má stále tažkosti porozumieť bežnému tempu reči, dlhším textom a nárečovým variantám. Nevie sa detailne a presne vyjadriť na známe témy, napísať plnohodnotný životopis a nie je pripravený na absolvovanie pohovoru. Fungovanie v rozhovore je obmedzené. Špeciálna terminológia pre povolanie nie je obsahom všeobecného jazykové kurzu.

SÚKROMNÝ KURZ
 • SÚKROMNÉ
 • 28 dňoch
 • 10 MIESTO
top
| Web Design creativeplant.sk